انواع سیستم های کنترل تردد(قسمت دوم)

تكنولوژي باركد
باركد يا كد ميله اي ، مجموعه اي از نوارهاي روشن و تاريك كنار هم است كه توسط يك دستگاه نوري خوانده ميشوند . ترتيب و عرض نوارها باتوجه به پروتكل مورد استفاده مي شوند . ترتيب و عرض نوارها با توجه به پروتكل هاي متعددي وجود دارد كه رايج ترين آنها كد ۳۹ است . گاه كدهاي مربوطه به صورت عددنيز نمايش داده مي شوند تا افراد نيز بتوانند آنها را بخوانند .

مزيت اين تكنولوژي ارزان بودن و سادگي توليد و استفاده از آن است . اما اين مزيت به نوعي عيب اين روش نيز به شمار مي رود . زيرا سادگي اين تكنولوژي موجب آسيب پذيري در برابر سوء استفاده مي شود .

از طرف ديگر ، در صورت كثيف بودن و يا لكه دار بود كارت ها ، اطمينان دستگاه كارت خوان كاهش مي يابد . براي كاهش ورود افراد غير مجاز مي توان باركد را با جوهر مشكي چاپ كرد و سپس آن را با يك پوشش قرمز تيره پوشاند . سپس باركدها را با استفاده از يك دستگاهنوري مجهز به سيستم مادون قرمز كرد . به اين ترتيب ، كپي كردن باركدها با دستگاه كپي دشوار خواهد شد و كدها را نيز مي توان به راحتي با استفاده از كامپيوتر توليد كرد .
نوارهاي مغناطيسي
نوارهاي مغناطيسي متشكل از مجموعه اي از باريكه هاي اكسيدهاي مغناطيسي هستند كه بر روي يك كارت چسبانده شده اند.در هر نوار مغناطيسي سه رديف داده مختلف وجود دارد . معمولا داده هاي هر رديف از استانداردهاي كدگذاري خاص خود پيروي مي كنند، اما مي توان استانداردهاي ديگر را نيز براي كذگذاري به كاربرد . كارت هاي مغناطيسي در مقايسه با ساير كارت ها ارزان تر بوده و برنامه نويسي آنها ساده تر است . اگر چه توليد كارت هاي مغناطيسي از باركددشتوارتر است ، اما تكنولوژي خواندن داده و كدگذاري آن بر روي ارت مغناطيسي گسترده تر و پياده سازي آن ساده تر است . در كارت مغناطيسي احتمال خواندن نادرست ، از بين رفتن بخش مغناطيسي و از بين رفتن داده وجود دارد.